ಭಾಷಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ: ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕರಣಗಳು

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಸರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ [...]