• ನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ
  • ಸೆರೆಬ್ರೊ-ನಾಳೀಯ ಘಟನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು (ಸ್ಟ್ರೋಕ್)
  • ನ್ಯೂರೋ ಡಿಜೆನೆರೆಟಿವ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮೆಮೊರಿ, ಅಟೆಂಜಿಯೋನ್, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
  • ಅರಿವಿನ ಪ್ರಚೋದನೆ

ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಲು ಎಂಟರ್ ಒತ್ತಿರಿ